21st June 2018

Privacy Notice

ENGLISH

I am Huw Irranca-Davies MS, Member of the Senedd for the Ogmore constituency and I take your privacy very seriously. Any personal information that you give to me will be handled confidentially by me, the staff and volunteers in my office, in line with the requirements of the Data Protection Act 1998.

Click on links here to see my full privacy protocol:

*ENGLISH – FULL PRIVACY POLICY FOR CONSTITUENTS*

WEBSITE:

This section relates to my website www.huwirranca-davies.org.uk

Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your personal and other information in accordance with our website. Users will be notified of any privacy policy changes and updates on this page.

COOKIES

A cookie is a tiny text file that is stored on your computer. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. We may use cookies in order to tailor your experience on our site according to the preferences you have specified. If you disable cookies off, some features will be disabled.

LINKS TO OTHER SITES

Our site contains links to other sites and servers. We are not responsible for the privacy practices or the content of external websites.

Embedded content from other websites: articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

DATA COLLECTION AND USE

You may be asked for personal information if you complete one of the forms on this site. You may be asked to enter your name, email address, postal address, phone number or any other relevant details. We collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. Personal information you submit on this website www.huwirranca-davies.org.uk is stored on secure servers. We will never sell or share your personal information with any other third-party organisation.

HOW LONG WE RETAIN YOUR DATA

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognise and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

WHAT RIGHTS YOU HAVE OVER YOUR DATA

If you have left comments on this site, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

WHERE WE SEND YOUR DATA

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

CONTACTING US ABOUT PRIVACY

If you have any questions about our privacy policy, the information we have collected from you online, the practices of this site or your interaction with this website, please contact us by email: huw.irranca-davies@senedd.wales

CYMRAEG

Huw Irranca-Davies AS, Aeolod o’r Senedd dros Ogwr ydw i, ac rwy’n cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Byddaf fi, fy staff a gwirfoddolwyr yn fy swyddfa yn trin unrhyw wybodaeth bersonol sy’n cyrraedd yn gwbl gyfrinachol, yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 1998.

Cliciwch ar y dolenni hyn i weld fy mhrotocol preifatrwydd llawn:

*CYMRAEG – POLISI PREIFATRWYDD LLAWN I ETHOLWYR*

GWEFAN:

Mae’r darn hwn yn ymwneud â’m gwefan www.huwirranca-davies.org.uk

Darllenwch ein polisi preifatrwydd yn ofalus i gael dealltwriaeth glir o sut rydym ni’n casglu, yn defnyddio, yn diogelu neu’n trin eich data personol a gwybodaeth arall yn unol â’n gwefan. Bydd y dudalen hon yn nodi unrhyw newidiadau a diweddariadau i’r polisi preifatrwydd.

CWCIS

Ffeil destun fach iawn sy’n cael ei storio ar eich cyfrifiadur yw cwci. Maen nhw yno er cyfleustod i chi, fel nad oes raid i chi lenwi’ch manylion eto wrth adael sylw pellach. Bydd y cwcis yn para am flwyddyn. Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis er mwyn teilwra’ch profiad chi ar ein gwefan yn unol â’ch hoff ddewisiadau. Os byddwch yn analluogi’r cwcis, bydd rhai nodweddion/elfennau wedi’u hanalluogi hefyd.

DOLENNI I WEFANNAU ERAILL

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau a gweinyddion eraill. Dydyn ni ddim yn gyfrifol am arferion preifatrwydd neu gyd-destun gwefannau allanol.

Cynnwys wedi’i fewnblannu o wefannau eraill: efallai y bydd erthyglau’r wefan hon yn cynnwys eitem wedi’i mewnblannu (fideos, lluniau, erthyglau ac ati). Mae cynnwys wedi’i fewnblannu o wefannau eraill yn ymddwyn yn union fel petai’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall.

Efallai y bydd y gwefannau hyn yn casglu gwybodaeth amdanoch, yn defnyddio cwcis, yn mewnblannu system olrhain trydydd parti, yn monitro’ch defnydd o’r cynnwys mewnblannu hwnnw, gan gynnwys tracio’ch cysylltiad â’r cynnwys wedi’i fewnblannu os oes gennych chi gyfrif a’ch bod wedi mewngofnodi i’r wefan honno.

CASGLU A DEFNYDDIO DATA

Efallai y byddwn yn gofyn am eich manylion personol os byddwch chi’n llenwi un o ffurflenni’r wefan hon. Hwyrach y gofynnir am eich enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, rhif ffôn ac unrhyw fanylion perthnasol arall. Rydym yn casglu data o’r ffurflen sylwadau, yn ogystal â chyfeiriad IP yr ymwelydd a llinyn asiant defnyddiwr porwr er mwyn helpu i ddod o hyd i sbam. Mae gwybodaeth bersonol rydych chi’n ei chyflwyno ar wefan www.huwirranca-davies.org.uk yn cael ei chadw ar weinyddion diogel. Fyddwn ni byth yn rhannu’ch manylion personol ag unrhyw sefydliad trydydd parti arall.

AM BA HYD FYDDWN NI’N CADW’CH DATA CHI

Os byddwch chi’n gadael sylw, bydd y sylw hwnnw a’i fetadata yn cael ei gadw am gyfnod amhenodol – a hynny er mwyn inni gydnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau dilynol yn awtomatig yn hytrach na’u dal mewn ciw cymedroli.

PA HAWLIAU SYDD GENNYCH CHI DROS EICH DATA

Os ydych chi wedi gadael sylwadau ar y wefan hon, gallwch ofyn am gael derbyn ffeil wedi’i hallforio o’r data personol sydd gennym amdanoch, gan gynnwys unrhyw ddata a ddarparoch i ni. Hefyd, gallwch ofyn inni ddileu unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch. Nid yw hyn yn cynnwys data y mae’n rhaid i ni ei gadw am resymau gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

I BLE RYDYN NI’N ANFON EICH DATA

Efallai y bydd sylwadau ymwelwyr yn cael eu gwirio trwy wasanaeth awtomatig olrhain sbam.

EICH PREIFATRWYDD – CYSYLLTU Â NI

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd, y wybodaeth a gasglwyd oddi wrthych ar-lein, arferion y wefan hon neu’ch ffordd o ddefnyddio’r wefan, e-bostiwch: huw.irranca-davies@senedd.cymru